Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Pension fund governance
Samenspel én tegenspel kenmerken een effectieve relatie tussen pensioenfondsbestuurders en intern toezichthouders, zo kwam naar voren tijdens het VITP-jaarcongres. Dat vraagt om een moreel kompas, aanspreekbaarheid en de moed voor een kwetsbare opstelling en het loslaten van zekerheden: ‘Ga op zoek naar de twijfels, dilemma’s en zorgen waarmee het bestuur worstelt en zet díe op de agenda.’
Congresverslag
Een pensioenakkoord is er nog niet, maar de Atlas Governance Pensioenfondsen ligt er inmiddels wél. Onlangs werd het eerste exemplaar overhandigd aan SZW-minister Wouter Koolmees. De bijeenkomst vormde een dwarsdoorsnede van de vele ontwikkelingen waarmee pensioenbestuurders en -toezichthouders worden geconfronteerd: van sleutelfuncties tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en de noodzaak tot consistentie in de bestuurskamer.
Pension fund governance
In de Rapportage Naleving Code Pensioenfondsen over 2017/2018 doet de Monitoringcommissie een oproep aan het intern toezicht om zichtbaarder te zijn, thema’s met het bestuur te bespreken en hierover in het jaarverslag te rapporteren. De missie, visie en strategie van het pensioenfonds vormen een van de thema's waar een steviger rol van intern toezichthouders valt toe te juichen, betogen Evelien Vlastuin en Pieter Kiveron van KPMG.  
Pension fund governance
Intern toezichthouders bij pensioenfondsen moeten bestuurders kunnen benoemen en ontslaan, werd betoogd tijdens het jaarcongres van de VITP. De toezichthouders zelf moeten ook vaker hun tanden durven laten zien. Over beheerste escalatie, handelen bij onderbuikgevoelens, parkeerplaatsgesprekken en glans door wrijving.
Pension fund governance
Het aantal vrouwen en jongeren in pensioenland is nog steeds te beperkt. Tijd voor concrete actie, aldus de initiatiefnemers van het Appèl voor meer diversiteit in de pensioenfondsorganen. Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, over de oproep en de uitdaging waar de sector voor staat.
Pension fund governance
VITP congres
De zachte kant van het toezicht stond centraal tijdens het jaarcongres van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector. Zes gewetensvragen, vier maatschappelijke ontwikkelingen, een handvol tips voor het voeren van een lastig gesprek en drie dialogen tussen bestuurders en hun toezichthouders.
Pension fund governance

Niet-uitvoerend bestuurders van pensioenfondsen met een one-tier board ervaren hun dubbelrol als complex, blijkt uit onderzoek van GPSS Pensioen governance op koers. Partners Selma Smit en Paulien Siegman bespreken de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.   

Pension fund governance
Het pensioenstelsel staat onder druk en daarmee ook de toezichthouders van pensioenfondsen, zo bleek tijdens het vijfde jaarcongres van de VITP. Het ‘Jan Mulder-gevoel’ regeert: niet de lage rente, maar slecht bestuur is de oorzaak van de pensioencrisis. Toezichthouders moeten zich inleven in deelnemers, aandringen op persoonlijke communicatie, oppassen voor ondoordachte transparantie, in scenario’s leren denken, rolvast zijn en goed kunnen reflecteren. En: zet eens een psycholoog in de raad van toezicht!
Pension Fund Governance
Onafhankelijkheid in state, mind and appearance: wat houdt dat eigenlijk in en tot welke dilemma’s leidt dat voor intern toezichthouders van pensioenfondsen? Dat praktische toezichtthema stond centraal tijdens het vierde jaarcongres van de VITP. Over gezond verstand en tactvolle kritiek, schijn en verschoning en ongewenste onafhankelijkheid.
Pension Fund Governance
Een vijfde van de pensioenfondsen heeft geen vrouw in de top en twee derde geen jongere in het bestuur, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit, in opdracht van het Nationaal Register. Het aansluitende symposium Kwaliteit in besturing stond in het teken van blauwe vrouwen, het ‘jongerenprobleem’ en de excuus-Fatima.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief