Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Best Practice
In het kader van de bestrijding van faillissementsfraude, heeft de Tweede Kamer op 23 juni het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod aangenomen. Na goedkeuring door de Eerste Kamer zal dit wetsvoorstel – naar verwachting in de loop van 2016 – geldend recht worden. Deze wet kan grote gevolgen hebben voor de praktijk van bestuurders en commissarissen. Menno Sijstermans, associate van Houthoff Buruma, schetst de implicaties van het bestuursverbod.
Naar elkaar wijzen potentieel risico
Geregeld stapt een commissaris op of wordt hij of zij gevraagd te vertrekken na fraude of een integriteitsincident. Waar moet je als commissaris rekening mee houden als zich een dergelijk incident aandient en welke valkuilen moet je zien te vermijden? Angelique Keijsers en Yvonne Vlasman, partners bij EY Fraud Investigation & Dispute Services, detecteerden drie valkuilen.
Best Practice
Hoe kun je als commissaris fraude voorkomen of op het spoor komen? BDO stelde een handige checklist op.
Best Practice
Een innovatief bedrijf dreigde ten onder te gaan door tegenvallende winsten, hoge investeringen en een nijpend liquiditeitstekort. Custom Management-vennoot Bart van Nunen trok het bedrijf vlot en bracht het succesvol onder bij een strategische koper: mission accomplished. Een leerzame casus voor commissarissen die een crisis moeten oplossen bij de organisatie waarop ze toezicht houden.
Best Practice
Dit keer: Wat kunnen commissarissen leren van de top-3 faalfactoren bij overnames?
Antwoord op toezichtvragen
In het sociale domein staat per 1 januari een aantal belangrijke stelselwijzigingen op de rol. De drie decentralisaties (jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen) krijgen veel aandacht. De ingrijpende stelselherzieningen gaan gepaard met grote onzekerheid, onduidelijkheid en tegelijkertijd nieuwe kansen.
Best Practice
Dit keer: Hoe breng je de formele inrichting van de onderneming in overeenstemming met de diversiteitseisen?
Best Practice
Nieuwe commissarissen moeten zich goed op hun taak kunnen voorbereiden. Noch de wet, noch governancecodes geven echter antwoord op de vraag welke informatie moet worden verschaft voor het inwerken van toetredende commissarissen. Marry de Gaay Fortman en Myrthe Stolp van Houthoff Buruma stelden een handig lijstje samen.
Best Practice
Elke uitgave buigt een panel van governancespecialisten en ervaringsdeskundigen zich over een vraag, dilemma of minicasus op het gebied van toezicht houden. Dit keer: Welke speelruimte heeft de RvC voor de toekenning van speciale bonussen ‘buiten de kaart om’?

De begin 2013 in werking getreden Wet Bestuur en Toezicht stelt ondermeer eisen aan het aantal nevenfuncties en de M/V verdeling in raden van commissarissen van grote rechtspersonen. Dit geldt ook voor pensioenfondsen.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief