Checklist Functioneren bestuurder

Toolkit Toezicht Zorg
Checklist Functioneren bestuurder

Voor een goed zicht  op het  functioneren van  de bestuurder is het noodzakelijk om  doelstellingen te bepalen waaraan getoetst en waarop beoordeeld kan worden. Deze  doelstellingen zijn direct gekoppeld aan de strategie van  de organisatie en de key performance indicators die daar direct van  afgeleid kunnen worden. Bijvoorbeeld: als hét kernaspect van de strategie een grotere mate van  cliëntgerichtheid betreft, kan als key performance indicator een bepaalde waarde van het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek worden afgesproken.

 • Deugdelijke en frequente informatie onontbeerlijk. 
  Afgesproken zal moeten worden, bij voorkeur in een informatie-protocol, welke gegevens met welke frequentie verstrekt zal worden aan de raad van commissarissen/raad van toezicht (RvC/RvT). In het  protocol wordt afgesproken welke parameters ten  aanzien van  de onderwerpen veiligheid, kwaliteit, cliëntgerichtheid, financiën, markt en imago worden gegenereerd. Daarnaast kan gedacht worden aan ziekteverzuim en/of personeelsverloop, voortgang van  grote projecten en investeringen, implementatie van  nieuw organisatiemodel, veiligheid, ongevallen en klachten enz.
 • Ook is het  van  belang om  op voorhand de procedure vast te stellen. Wie worden betrokken bij de beoordeling? Wordt gebruikgemaakt van  een 360° feedback beoordeling? Gebeurt dat kwalitatief en/of kwantitatief (met behulp van  een vragenlijst)? En op naam of anoniem?
 • Welke  competenties en onderwerpen worden aangesneden?
 • Vooraf zorg dragen voor het betrekken van alle leden RvC/RvT middels input geven t.b.v. de bespreking van het functioneren van de bestuurder.
 • Wie zijn er aanwezig bij het  gesprek? Vaak gebeurt het gesprek door een remuneratiecommissie.
 • Is er voldoende vaardigheid om door te vragen zodat ook informatie achter de feiten boven tafel  komt? Hoe vindt verslaglegging plaats? Hoe wordt omgegaan met verbetervoor- stellen/ persoonlijke ontwikkelplannen?

Ten aanzien van  de onderwerpen kan gedacht worden aan:

 • belangrijkste strategische doelstellingen (meestal twee of drie), onder meer op het  gebied van  kwaliteit & veiligheid, cliëntgerichtheid, financiën, ziekteverzuim, markt of imago;
 • de kwaliteit van de relatie met belanghebbenden (zoals de cliëntenraad, zorgverzekeraars, NZa, IGZ of andere belangrijke belanghebbenden);
 • de effectiviteit van  de relatie met de medische staf:  wordt de bevoegdheid (zorg  voor de cliënt) op een verantwoordelijke en toetsbare wijze gedelegeerd? Hoe zijn de onderlinge ver- houdingen;
 • de competenties zoals beschreven in het  profiel.

Klik op Downloaden document voor de checklist in PDF.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief