Voorzitter Bestuur Stichting Molenaarspensioenfonds

Voorzitter Bestuur Stichting Molenaarspensioenfonds

De Stichting Molenaarspensioenfonds (hierna MPF) is gevestigd in Rijswijk en is het bedrijfs-pensioenfonds dat zorgdraagt voor het uitvoeren van de pensioenregelingen voor de (voormalig) medewerkers in de graanbewerkende en graanverwerkende industrie. 
De inhoud van de pensioenregeling(en) wordt vastgesteld in het cao-overleg tussen de werkgevers-organisatie Nevedi en de vakbonden. 
Het MPF is met een belegd vermogen van ongeveer € 589 miljoen, een premiestroom van ongeveer € 13 miljoen per jaar en ruim 2.000 actieve deelnemers een relatief klein pensioenfonds in Nederland.

Beide voorzitters (werkgeversvoorzitter en werknemersvoorzitter) vertegenwoordigen het bestuur zowel intern als extern. Zij vormen samen het Dagelijks Bestuur dat de bestuursvergaderingen voorbereidt, het MPF mondeling en schriftelijk kan binden, en het aanspreekpunt is voor uitvoerder(s), DNB, raad van toezicht, verantwoordingsorgaan en adviseurs voor zaken die tussentijds overleg behoeven. Binnen het Dagelijks Bestuur heeft één van de voorzitters de functie van zgn. leidinghebbend voorzitter; deze rol wijzigt iedere 2 jaar tussen de voorzitters.

Voorzitter Bestuur (namens werkgevers)

In verband met onlangs terugtreden van de Voorzitter van het Bestuur namens werkgevers, ontstaat er een vacature op voordracht van werkgeversorganisatie Nevedi, de Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie.

Op deze vacature is het functieprofiel van toepassing, beschreven in de profielschets die via de knop 'Profiel downloaden' is te vinden, waarbij wordt bezien in welke mate kandidaten bijdragen in termen van kennis, ervaring en bekwaamheid op daarin genoemde gebieden. Ook wordt verwezen naar de daarin opgenomen bijlage voor de specifieke competenties van de Voorzitter.

Meer algemeen zijn voor de Voorzittersrol de navolgende aanvullende profieleisen van toepassing:

  • een natuurlijke autoriteit en een motiverende en stimulerende persoonlijkheid;
  • onafhankelijk ingesteld met een open en transparante bestuursstijl en in staat slagvaardig te functioneren in een complexe omgeving;
  • een verbindende persoonlijkheid, stevig en met goede contactuele en communicatieve eigenschappen, die in staat is de verhoudingen tussen de diverse gremia van het pensioenfonds te optimaliseren en op het gewenste niveau te onderhouden;
  • in staat om de (vanuit IORP II in te richten) functie van houderschap van de internal audit functie in te vullen is een pré;
  • bestuurlijke ervaring, goed thuis in de pensioenwereld en bij voorkeur ervaring als voorzitter van een pensioenfonds.

 
De onderhavige vacature bevindt zich op geschiktheidsniveau B voor wat betreft het besturen van een pensioenfonds, pensioensoorten en -regelingen uit de Beleidsregel geschiktheid 2012.

De Voorzitter dient voldoende tijd beschikbaar te hebben om de taken naar behoren te vervullen. Het verwachte tijdsbeslag is ruim een dag in de week (0,3 FTE conform DNB-normering).

Een kandidaat met bovengenoemd profiel die werkzaam is bij een bedrijf dat deelneemt aan het MPF heeft, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Logo MPF
Status
Termijn verstreken
Reageren tot
23 mei 2019

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief