Lid Raad van Toezicht SVn met bancair profiel

Lid Raad van Toezicht SVn met bancair profiel

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is een maatschappelijke onderneming die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van de volkshuisvesting en de stedelijke en plattelandsvernieuwing in brede zin. SVn is een onafhankelijke financiële samenwerkingspartner van gemeenten en andere overheden (zgn. deelnemers) en van woningcorporaties (zgn. samenwerkingspartners). Ruim 95% van alle gemeenten in Nederland is deelnemer van SVn, in totaal 340 gemeenten. Samen met 9 provincies en de Rijksoverheid heeft SVn daarmee een bijna dekkend landelijk netwerk. Daarnaast zijn 23 woningcorporaties samenwerkings-partners van SVn.      

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met eisen van deskundigheid, maatschappelijke achtergrond en representativiteit gerelateerd aan het werkterrein en de complexiteit en risico's van de organisatie en haar maatschappelijke positie.
Gezamenlijk borgen de toezichthouders de volgende kwalificaties:

 • Gevoel voor de uniciteit van SVn;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Directie voorgelegde aangelegenheden met daarbij het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Directie te toetsen dan wel de Directie als klankbord bij te staan;
 • In staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij gelopen worden;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, soliditeit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als deze stellen en in staat een evenwichtige afweging van belangen van de stakeholders te maken;
 • Ervaring met het interpreteren van financiële stuurinformatie en kennis van de Wet Financieel Toezicht;
 • Ervaring met het werken met de (decentrale) overheid;
 • Gevoel voor ‘ondernemerschap’ en marketing;
 • Het kunnen beoordelen van de wijze waarop de organisatie zich profileert en positioneert;
 • Kennis van organisatieontwikkeling en strategisch HR-beleid;
 • Kennis van IT en de eisen die de voortschrijdende digitalisering aan een organisatie als deze stellen.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht met bancair profiel

In aanvulling op de eerder genoemde profielkenmerken van de Raad gelden de navolgende specifieke eisen:

 • een generalistisch profiel met strategische focus;
 • ruime ervaring in een bancaire omgeving, met gevoel voor de publieke zaak;
 • expertise en ervaring op het gebied van financieel-economische besturing en (bancaire) risicobeheersing en compliance;
 • expertise en ervaring op het gebied van financieringen en fondsmanagement;
 • ervaring op het gebied van zakelijke dienstverlening, zowel BtB als BtC;
 • expertise en ervaring met (financiële) samenwerkingsverbanden;
 • allround financieel-economisch inzicht, ook op de financiële doorwerking van strategisch beleid, de bedrijfsmatige gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verdienmodellen en business cases;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wet Financieel Toezicht;
 • bekend met het door AFM uitgevoerde wettelijke toezicht op financiële instellingen;
 • affiniteit met IT binnen een bancaire organisatie;
 • beschikkend over een actief en breed netwerk in de Nederlandse financiële wereld;
 • eventueel bereid het voorzitterschap van de Auditcommissie op zich te nemen.

Bij de uiteindelijke keuze zal uiteraard ook meespelen dat de kandidaten qua persoonlijkheid en stijl goed in het team passen. Bovendien dienen deze tijd en energie beschikbaar te hebben om de taak met plezier en naar behoren te vervullen.
De te benoemen toezichthouder zal zich moeten verdiepen in SVn. Hieraan zal in een introductie-programma specifieke aandacht worden gegeven, eventueel reeds vooruitlopend op het eventuele toetsingsgesprek met AFM.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
23 maart 2020

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief