Lid bestuur Stichting Molenaarspensioenfonds

Lid bestuur Stichting Molenaarspensioenfonds

De Stichting Molenaarspensioenfonds (hierna MPF) is gevestigd in Rijswijk en is het bedrijfs-pensioenfonds dat zorgdraagt voor het uitvoeren van de pensioenregelingen voor de (voormalig) medewerkers in de graanbewerkende en graanverwerkende industrie. De inhoud van de pensioen-regeling(en) wordt vastgesteld in het cao-overleg tussen de werkgeversorganisatie Nevedi en de vakbonden. 
Het MPF is met een belegd vermogen van ongeveer € 390 miljoen, een premiestroom van ongeveer € 13 miljoen per jaar en ruim 2.000 actieve deelnemers een relatief klein pensioenfonds in Nederland.

Het bestuur bestaat uit zeven leden: drie leden van werkgeverszijde, drie leden van werknemerszijde en een lid namens de pensioengerechtigden, dat wordt gerekend tot de geleding van werknemers. Het bestuur streeft naar een bestuurssamenstelling waarbij de belanghebbenden op een zo evenwichtige mogelijke wijze zijn vertegenwoordigd, maar het bestuur ook complementair is samengesteld zodat de bestuursleden competenties en invalshoeken inbrengen die elkaar aanvullen. 

Het besturen van een pensioenfonds is complex en vraagt een behoorlijke tijdsbesteding. DNB hanteert gemiddeld genomen één dag per week voor fondsen met de omvang van MPF.

Lid bestuur

Er is een vacature in het bestuur op voordracht van werkgeversorganisatie Nevedi, de Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie.

Een lid van het bestuur moet over voldoende deskundigheid beschikken om eigen afwegingen te kunnen maken bij het bepalen van een standpunt. Een HBO tot academisch werk- en denkniveau is vereist. Daarnaast is deskundigheid vereist om een volwaardig gesprekspartner van medebestuurs-leden en derden te kunnen zijn. Daarvoor is kennis nodig van de volgende deskundigheids- c.q. aandachtsgebieden:

  • het besturen van een organisatie;
  • relevante wet- en regelgeving;
  • pensioenregelingen en -soorten;
  • financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering;
  • administratieve organisatie en interne controle;
  • uitbesteden van werkzaamheden;
  • communicatie.

 
Voor onderhavige vacature wordt specifiek gezocht naar een financiële professional met goede kennis van beleggingen.

Er is een voorkeur voor diversiteit in de samenstelling van het bestuur, zowel qua geslacht, achtergrond als leeftijd. In dit licht bestaat er voorkeur voor een vrouw. Bij beoordeling van kandidaten zal evenwel de eis van geschiktheid prevaleren.

Van de kandidaat wordt verwacht dat deze voldoende tijd beschikbaar heeft om deze positie adequaat in te vullen.

Een kandidaat met bovengenoemd profiel die werkzaam is bij een bedrijf dat deelneemt aan het MPF heeft, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
18 juni 2018
High Level Toezicht ondersteunt de ervaren commissaris in zijn of haar ontwikkeling

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons