Projecten

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Toolkit Commissariaat, als opvolger van de goed ontvangen Toolkit Commissariaat uit 2013. De Toolkit dient als handboek en naslagwerk voor zowel de beginnende als de ervaren commissaris en wordt gebruikt bij verschillende opleidingen voor aankomend commissarissen. De herziene Toolkit gaat daarin een stap verder en zal ook een visie bevatten voor het commissariaat van 2030, waarmee het de contouren tracht te schetsen voor het komende decennium.

De nieuwe Toolkit Commissariaat verschijnt in april 2021.

Publicatie over de samenwerking in de governancedriehoek gevormd door bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad. In de publicatie gaat de aandacht, naast het algemene kader, uit naar de drie een-op-een relaties in de driehoek en de samenwerking van de drie partijen gezamenlijk.

Naar verwachting wordt deze publicatie eind februari 2021 gepresenteerd.

De Sociaal Economische Raad (SER), Nationaal Register, Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg en Strategic Management Centre (SMC) voeren samen een uniek onderzoek uit naar de specifieke uitdagingen voor (raden van) commissarissen van (Nederlandse) tussenholdings. Deze organisaties spelen een grote rol in de Nederlandse economie en het interne toezicht kenmerkt zich door een geheel eigen spanningsveld tussen formaliteit en substantie zoals blijkt uit een voorbereidende verkenning van SMC.

Nederlandse bedrijven floreren mede dankzij de hoge kwaliteit van de beroepsbevolking en dankzij hun sterke wortels in de Nederlandse maatschappij. In de toekomst zal het succes van een onderneming sterker afhangen van het aantrekken en stimuleren van goed personeel én van het kunnen aantonen van de maatschappelijke waarde van de organisatie. Steeds meer bedrijven hebben daarom oog voor de menselijke en maatschappelijke kanten van ondernemen. Verschillende gezaghebbende ceo’s roepen bedrijven dan ook op om hun strategie aan te passen.

De Atlas Governance Pensioenfondsen (2019) is de opvolger van de Toolkit Governance Pensioenfondsen uit 2014 en is gericht op bestuur, toezicht en verantwoording van pensioenfondsen. De Atlas heeft als doel brede ondersteuning te geven aan de pensioensector en haakt aan op wetgeving en bestaande en nieuw in te richten digitale kennisbanken en trainingspraktijken. De Atlas bestaat uit een hardcopy boek en een online versie in een speciale website en sluit aan op nieuwe innovatieve leerplatformen zoals SPO Perform van SPO en de Governance Kennisbank van Nationaal Register.

Een verkenning onder interne toezichthouders bij goede doelen.
Goede doelen zoeken oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in binnen- en buitenland. Hierdoor vormen zij een belangrijk fundament voor onze samenleving. De context waarbinnen goede doelen opereren, verandert continu. De sector neemt, nu de overheid zich meer richt op kerntaken, steeds meer maatschappelijke verantwoordelijkheid, samen met burgers, bedrijven en andere betrokkenen. De verantwoordelijkheid van de toezichthouder, ook ten opzichte van de samenleving, neemt daarbij eveneens toe.

Nationaal Register en Nederland ICT voeren onderzoek uit naar digitale transformatie op bestuurlijk niveau. Het doel ervan is inzichtelijk te krijgen hoe boards (besturen/directies, RvC en RvT) van beursfondsen, mid-market bedrijven en semipublieke organisaties, omgaan met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Zien zij digitalisering primair als een bedrijfsvoering vraagstuk of benaderen zij digitalisering meer op strategisch niveau, vanuit de implicaties die dat heeft voor de transformatie van hun business en relatie met de klant?

Nationaal Register en de SER zijn de initiatiefnemers van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) om het thema ‘medezeggenschap en governance’ hoger op de agenda te krijgen bij ondernemingsraden, raden van commissarissen en raden van bestuur. Diverse organisaties, afkomstig uit bedrijfsleven, sociale partners, de overheid en de wetenschap ondersteunen dit initiatief.
In samenwerking met het Governance Kenniscentrum van de Stichting Nationaal Register verricht de Erasmus Universiteit Rotterdam vanuit het IvO Center for Financial Law & Governance een onderzoek naar de ‘Relatie interne toezichthouder met de externe toezichthouder en de externe accountant’. Dit onderzoek zal zich richten op drie sectoren: de pensioensector, de zorgsector en de woningcorporatiesector.

Op vrijdag 19 mei 2017 presenteerden de NVTZ en Nationaal Register de nieuwe Atlas van het Toezicht. Een compleet nieuwe publicatie gericht om toezichthouders te prikkelen, tot nadenken te stemmen en te inspireren. Aan de hand van kaarten worden verschillende aspecten van intern toezicht aangestipt. Deze kaarten bestaan uit tekst en illustraties, complementair aan elkaar.

Pagina's

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief