Projecten

De Sociaal Economische Raad (SER), Nationaal Register, Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg en Strategic Management Centre (SMC) voeren samen met de School of Business & Economics van VU Amsterdam, een uniek onderzoek uit naar de specifieke uitdagingen voor (raden van) commissarissen van (Nederlandse) tussenholdings. Deze organisaties spelen een grote rol in de Nederlandse economie en het interne toezicht kenmerkt zich door een geheel eigen spanningsveld tussen formaliteit en substantie zoals blijkt uit een voorbereidende verkenning van SMC.

Nederlandse bedrijven floreren mede dankzij de hoge kwaliteit van de beroepsbevolking en dankzij hun sterke wortels in de Nederlandse maatschappij. In de toekomst zal het succes van een onderneming sterker afhangen van het aantrekken en stimuleren van goed personeel én van het kunnen aantonen van de maatschappelijke waarde van de organisatie. Steeds meer bedrijven hebben daarom oog voor de menselijke en maatschappelijke kanten van ondernemen. Verschillende gezaghebbende ceo’s roepen bedrijven dan ook op om hun strategie aan te passen.

De Atlas Governance Pensioenfondsen (2019) is de opvolger van de Toolkit Governance Pensioenfondsen uit 2014 en is gericht op bestuur, toezicht en verantwoording van pensioenfondsen. De Atlas heeft als doel brede ondersteuning te geven aan de pensioensector en haakt aan op wetgeving en bestaande en nieuw in te richten digitale kennisbanken en trainingspraktijken. De Atlas bestaat uit een hardcopy boek en een online versie in een speciale website en sluit aan op nieuwe innovatieve leerplatformen zoals SPO Perform van SPO en de Governance Kennisbank van Nationaal Register.

Een verkenning onder interne toezichthouders bij goede doelen.
Goede doelen zoeken oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in binnen- en buitenland. Hierdoor vormen zij een belangrijk fundament voor onze samenleving. De context waarbinnen goede doelen opereren, verandert continu. De sector neemt, nu de overheid zich meer richt op kerntaken, steeds meer maatschappelijke verantwoordelijkheid, samen met burgers, bedrijven en andere betrokkenen. De verantwoordelijkheid van de toezichthouder, ook ten opzichte van de samenleving, neemt daarbij eveneens toe.

Nationaal Register en Nederland ICT voeren onderzoek uit naar digitale transformatie op bestuurlijk niveau. Het doel ervan is inzichtelijk te krijgen hoe boards (besturen/directies, RvC en RvT) van beursfondsen, mid-market bedrijven en semipublieke organisaties, omgaan met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Zien zij digitalisering primair als een bedrijfsvoering vraagstuk of benaderen zij digitalisering meer op strategisch niveau, vanuit de implicaties die dat heeft voor de transformatie van hun business en relatie met de klant?

Nationaal Register en de SER zijn de initiatiefnemers van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) om het thema ‘medezeggenschap en governance’ hoger op de agenda te krijgen bij ondernemingsraden, raden van commissarissen en raden van bestuur. Diverse organisaties, afkomstig uit bedrijfsleven, sociale partners, de overheid en de wetenschap ondersteunen dit initiatief.
In samenwerking met het Governance Kenniscentrum van de Stichting Nationaal Register verricht de Erasmus Universiteit Rotterdam vanuit het IvO Center for Financial Law & Governance een onderzoek naar de ‘Relatie interne toezichthouder met de externe toezichthouder en de externe accountant’. Dit onderzoek zal zich richten op drie sectoren: de pensioensector, de zorgsector en de woningcorporatiesector.

Op vrijdag 19 mei 2017 presenteerden de NVTZ en Nationaal Register de nieuwe Atlas van het Toezicht. Een compleet nieuwe publicatie gericht om toezichthouders te prikkelen, tot nadenken te stemmen en te inspireren. Aan de hand van kaarten worden verschillende aspecten van intern toezicht aangestipt. Deze kaarten bestaan uit tekst en illustraties, complementair aan elkaar.

Kritische situaties binnen een organisatie of instelling zijn vaak te wijten aan interne zaken als het niet goed functioneren van het bestuur of van de raad van commissarissen. Raden van commissarissen blijken in tijden van crises ook nog minder effectief voor wat het eigen functioneren betreft. Daarnaast zijn de commissarissen op zulke momenten ook minder effectief in hun relatie met de raad van bestuur. Aldus dr. Dennis Veltrop en prof. dr. Jaap van Manen van de Rijksuniversiteit Groningen tijdens de presentatie op 7 februari 2017.

Op donderdag 2 juni 2016 is het eerste exemplaar van de publicatie over het perspectief van directeuren in de culturele sector op hun toezichthouders uitgereikt aan Marjan Hammersma, Directeur-generaal Cultuur en Media, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hoe ervaren directeuren van culturele organisaties de kwaliteit van het toezicht in de praktijk? Hebben ze steun aan hun bestuur of raad van toezicht, of ervaren ze hun bestuurders of toezichthouders ook wel eens als een belemmering om hun museum of orkest op te stoten in de vaart der volkeren?

Pagina's

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief