Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Remuneratie
Is het wenselijk om commissarissen deels te belonen in aandelen, zoals de commissie-Van Manen voorstelt? Paula Kager, beloningsspecialist bij PwC, People and Organisation, schetst de argumenten voor en tegen en geeft praktische handvatten voor de invoering van de nieuwe honoreringsvorm.
Best Practice
Hoe kun je als commissaris fraude voorkomen of op het spoor komen? BDO stelde een handige checklist op.
Toolkit Toezicht Onderwijs
Uitgangspunt van de wetgever tot op heden is dat leden van de raad van toezicht bij onderwijsinstellingen geen recht hebben op een beloning boven een onkostenvergoeding en niet-bovenmatig vacatiegeld.
Toolkit Toezicht Onderwijs
Op welke manier krijgt de Raad van Toezicht zicht op de kwaliteit van het bestuur en de kwaliteit van het onderwijs van de onderwijsinstelling? Wat wordt gezien als gewenste kwaliteit? De bestuurder formuleert kwaliteitsdoelen vanuit het strategisch plan, de missie en visie van de onderwijsinstelling.
Toolkit Toezicht Onderwijs
Met het oog op de interne aansprakelijkheid kan de rechtspersoon de aansprakelijkheid van de bestuurder in de zin van de wet of de intern toezichthouder beperken of uitsluiten. Ten aanzien van externe aansprakelijkheid kan de rechtspersoon bestuurders en intern toezichthouders vrijwaren tegen vorderingen van derden.
Toolkit Toezicht Onderwijs
Een BCA-polis, basisverzekering tegen de financiële gevolgen van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en intern toezichthouders, bevat doorgaans limiteringen en uitsluitingen, die van geval tot geval op hun wenselijkheid getoetst moeten worden.
Toolkit Toezicht Onderwijs
Deze checklist gaat in op het afleggen van verantwoording aan de stakeholders van de onderwijsorganisatie en de formele verantwoording in het jaardocument c.q. jaarverslag.
Toolkit Toezicht Onderwijs
Een voorstel tot samenwerking moet voortkomen vanuit de eigen doelstelling, ambitie en missie. Intensieve samenwerking dient uiteindelijk van duidelijke meerwaarde te zijn voor het primaire onderwijsproces, met voldoende draagvlak in de onderwijsinstelling. Is er een go voor het verkennen van de samenwerking, dan komen meer praktische en formele vragen aan de orde.
Toolkit Toezicht Onderwijs
In concernverhoudingen, maar ook als gebruik wordt gemaakt van joint ventures of juridische dochters (verbindingen), behoeft het intern toezicht op het eigen concern nadrukkelijk de aandacht. Het kunnen overzien van het geheel van de eigen onderwijsorganisatie, inclusief de eventuele juridische dochter en een joint venture is complex.
Toolkit Toezicht Onderwijs
De voorzitter is de regisseur van het gehele toezichthoudend proces. Hij of zij is degene die als primus inter pares de vergaderingen van het intern toezicht voorzit, maar misschien nog méér de vertrouwenspersoon, de verbinding en het eerste aanspreekpunt tijdens de perioden tussen de vergaderingen.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief