Wet bestuur en toezicht rechtspersonen naar Tweede Kamer

Ontslagbescherming stichtingsbestuurder op de schop?
Analyse

Komende week staat de plenaire behandeling in de Tweede Kamer gepland van de 'Wet bestuur en toezicht rechtspersonen'. Deze wet voorziet in de invoeging van een nieuw artikel in het Burgerlijk Wetboek (art. 2:298a BW). Dit artikel bepaalt dat de rechter een werkgever niet kan veroordelen de arbeidsovereenkomst tussen een stichting en haar bestuurder te herstellen. Steven Sterk, advocaat Van Doorne beschouwt de gevolgen.

Het nieuwe wetsartikel heeft belangrijke consequenties voor de ontslagbescherming van stichtingsbestuurders. Arbeidsrechtelijk geldt namelijk dat bestuurders van wie de arbeidsovereenkomst door de rechter niet hersteld kan worden, ook minder ontslagbescherming hebben dan gewone werknemers. Ontslag van een gewone werknemer kan in principe niet worden gerealiseerd zonder voorafgaande toets door het UWV of de rechter. Het UWV respectievelijk de rechter toetst dan of sprake is van een redelijke ontslaggrond. Als geen redelijke ontslaggrond aanwezig is, wijst het UWV of de rechter het ontslag af en blijft de arbeidsovereenkomst in stand.

Billijke vergoeding

Het ontslag van bestuurders van wie herstel van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk is, hoeft echter niet vooraf door een rechter of UWV te worden getoetst, maar kan door de werkgever zelf worden gerealiseerd. Als de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wordt ingevoerd, kan een stichtingsbestuurder dus door een besluit van de (doorgaans) raad van toezicht worden ontslagen als stichtingsbestuurder en als werknemer, zonder dat vooraf getoetst wordt of sprake is van een redelijke ontslaggrond. Na een ontslag kan de stichtingsbestuurder de rechter dan niet meer vragen de arbeidsovereenkomst te herstellen. Als de stichtingsbestuurder meent dat er geen redelijke ontslaggrond aanwezig was, kan hij na het ontslag wel naar de rechter stappen en een zogenaamde ‘billijke vergoeding’ vorderen. Het wetsvoorstel laat de ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder dus niet volledig verdwijnen.

Geen ontslagtoets

Eerder was onduidelijkheid ontstaan of de stichtingsbestuurder zijn ontslagbescherming zou verliezen na implementatie van het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Door de Tweede Nota van Wijziging is nu duidelijk dat inderdaad is beoogd de ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder te wijzigen. Hiermee wordt de ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder in lijn gebracht met de ontslagbescherming van bestuurders van andere rechtspersonen. Op bestuurders van andere rechtspersonen – zoals nv’s, bv’s, coöperaties en verenigingen – is nu al geen voorafgaande ontslagtoets door UWV of rechter meer van toepassing. Het is interessant te bezien wat zal volgen uit de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer eind mei.

Voor direct contact met Steven Sterk, kijk hier.

Auteur(s)
Steven Sterk
advocaat Van Doorne
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2019mei

Verder in deze Governance Update

Wees u bewust van beeldvorming

'Fijne wedstrijd'

Over de nadelen van het Angelsaksisch neoliberalisme

Verantwoordelijk leiderschap is bewust leiderschap

Boekbespreking

Speciaal voor de niet-financiële toezichthouders

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen naar Tweede Kamer

Ontslagbescherming stichtingsbestuurder op de schop?

Toezicht in een gedigitaliseerde maatschappij blijft toezicht, toch?

De veranderende commissaris-rol in een digitale maatschappij

Berenschot Strategy Trends onderzoek wijst uit:

Steeds meer op agenda commissarissen en CEO

On Board

Commissarissen en toezichthouders in de media

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief