Risicomanagement essentieel voor pensioenen

AEX- en AMX-ondernemingen hebben te maken met hoge kosten en grote risico’s voor hun pensioenverplichtingen in Nederland en andere landen, blijkt uit onderzoek van Mercer. Wijzigende regelgeving, intensivering van marktbewegingen en verhoogde levensverwachtingen leiden tot een toenemend bewustzijn van de balans- en kostengevoeligheid voor pensioenrisico’s.

De ontwikkeling van de financiële posities over 2007 was in het algemeen gunstig. Ondanks de grote schommelingen in de aandelenmarkten in het eerste halfjaar van 2008, is de funded status in deze periode verder gestegen als gevolg van het effect van de credit crunch. Echter, wanneer de credit spread slinkt, zullen de cijfers van ondernemingen negatief worden bijgesteld.

In fusie- en overnamesituaties dient met deze mogelijke bijstelling rekening gehouden te worden. Ondernemingen die gevoelig zijn voor pensioenrisico’s als gevolg van een mismatch tussen de bezittingen en de verplichtingen, kunnen te maken krijgen met onacceptabele reducties in de (uitgestelde) winst. Dat geldt vooral in die gevallen waar in de pensioenregelingen bijstortingen nodig zijn om de dekkingsgraad te verhogen en daar waar de hogere inflatieverwachting een verdere druk op de fondsen legt om aan de indexatieverplichtingen te voldoen.

Alle ondernemingen moeten zich bewust zijn van de wereldwijde pensioenrisico’s en de impact daarvan op hun geconsolideerde jaarverslaglegging en de KPI’s. Het beoordelen van de bronnen van het financiële pensioenrisico, het bepalen van het gewenste niveau, de verdeling van het risico en het implementeren van een duidelijk risicomanagementsysteem om het risico naar de bron te classificeren en te monitoren, zal het nemen van juiste pensioenbesluiten gemakkelijker maken. Uiteindelijk kan dit risicomanagement worden beloond door betere en minder fluctuerende uitkomsten, lagere kosten voor het aantrekken van vreemd vermogen, hogere aandelenprijzen en concurrerende arbeidsvoorwaarden om de werknemers te behouden en aan te trekken.

Pensioenrisicomanagement is essentieel voor ondernemingen die een substantieel pensioenrisico lopen in verhouding tot de rest van hun bedrijfsvoering. Periodieke monitoring is cruciaal en het management zal hieraan dan ook net zo veel tijd moeten besteden als aan andere belangrijke ondernemingsbeslissingen. Ondernemingen kijken over het algemeen hoe veranderingen in de economische omstandigheden, zoals een stijgende inflatie en regelgeving, hun jaarrekeningcijfers en uitgaven beïnvloeden en verzekeren zich ervan dat ze de juiste processen en controles hebben om actief het risico te monitoren. Nu pensioenrisico’s frequenter in de media komen, moeten ondernemingen zich verzekeren van een betrouwbaar programma om hun methode te communiceren aan de aandeelhouders, verstrekkers van vreemd vermogen, werknemers en de adviseurs van deze stakeholders.

Hoewel de onderzochte AEX- en AMX-ondernemingen eind 2007 en halverwege 2008 een redelijk gezonde financiële positie (funded status) laten zien voor het totaal van hun wereldwijde defined benefit- pensioentoezeggingen, kan de toekomstige trend een verslechtering betekenen. Veel ondernemingen zijn zich niet bewust van dit risico of niet bereid dit risico te accepteren. Dit zal zichtbaar worden wanneer de credit spread nauwer wordt.

Als aandelenmarkten zich niet herstellen, zullen ondernemingen te maken krijgen met een daling van de funded status tot 25 procent beneden de huidige niveaus. Dit is ook van belang in M&A-situaties, waarbij de kopers blootgesteld zijn aan het risico dat de credit spread slinkt, wat een negatief effect kan hebben op de waarde van het bedrijf.

www.mercer.nl

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2008-08

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief