Pensioenbeheer vraagt om governancestructuur

Het effectief beheren van pensioenrisico’s staat bij veel ondernemingen hoog op de agenda. Mercer heeft een governancestructuur ontworpen om de interne en externe uitdagingen op pensioengebied het hoofd te bieden.

Van het beheer van pensioenregelingen hangt veel af. De reputatie van een onderneming, de financiële resultaten, de werknemersproductiviteit en zakelijke relaties worden alle beïnvloed door de risico’s die samenhangen met het uitvoeren van pensioenregelingen voor werknemers. Ondanks het feit dat de beginselen van risicomanagement zijn geïntegreerd in de besluitvormingsprocessen van veel corporate functies, zijn dezelfde governanceprincipes echter vaak niet toegepast op het gebied van pensioenen. Een toenemend aantal ondernemingen maakt zich dan ook zorgen over het ontbreken van governance met betrekking tot werknemersvoorzieningen, bijvoorbeeld bij fusies en overnames. Dit blijkt met name wanneer de verkrijgende onderneming een snelle groei doormaakt en een groot pensioentekort overneemt, mogelijk in landen waar zij eerder niet aanwezig was.

Externe uitdagingen

Pensioenregelingen zijn onderworpen aan extern toezicht en nauwkeurige regelgeving. Veranderingen in de wetgeving kunnen leiden tot een wijziging in het beheer van pensioenvoorzieningen en hebben een diepgaand langetermijneffect op de manier waarop ondernemingen naar hun pensioenverplichtingen kijken. De wetgeving in het Verenigd Koninkrijk (Pensions Act 2004), de VS (US Pension Protection Act of 2006 (PPA)) en Nederland (Financieel Toetsingskader) heeft bijvoorbeeld geleid tot een belangrijke wijziging in de pensioenindustrie van die landen.

Interne uitdagingen

Pensioenregelingen zijn technisch complex en kennen een groot aantal stakeholders, met verschillende belangen, taken en doelstellingen. Deze diversiteit kan leiden tot belangenverstrengelingen. Bovendien wil vaak geen enkele groep de verantwoordelijkheid nemen, wat effectief risicomanagement in de weg staat.

Wereldwijde governancestructuur

Mercer heeft een model ontworpen voor een geïntegreerde en flexibele infrastructuur voor governance, waarmee ondernemingen de interne en externe uitdagingen het hoofd kunnen bieden. De basis van het model wordt gevormd door corporate risicomanagement en de heersende belangrijkste wettelijke normen. De vijf pijlers van het model zijn afgeleid van de best practice voor governance:

  • Effectieve commissies
  • Geschreven richtlijnen of beleid
  • Verantwoordelijkheid terzake
  • Zorgvuldige supervisie en monitoring
  • Effectieve informatiestroom

Deze structuur geeft duidelijkheid rond verantwoordelijkheid en besluitvorming. De best practice heeft aangetoond dat er wereldwijd een pensioencommissie verantwoordelijk moet zijn voor het risicomanagement van pensioenen. Een dergelijke commissie zou verantwoordelijk moeten zijn voor een aantal terreinen, waaronder de overeengekomen strategie, het op grote schaal uitvoeren van due diligence onderzoek om risico's te identificeren die het bewerkstelligen van de strategie kunnen verhinderen, het aannemen van beleid en een verantwoordelijkheidsstructuur evenals een voortdurend monitoring proces. Over al deze terreinen moet worden gecommuniceerd en informatie worden verstrekt, in de vorm van een constante en zinvolle stroom van geschreven rapporten. Het vormgeven van een dergelijke structuur vraagt om een doelbewust en zorgvuldig denkproces, gedegen planning en een systematische implementatie.

www.mercerhr.nl

Auteur(s)
Mercer
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2007-02

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief