Meldingsplicht accountant als bovenwettelijke betalingen niet in jaarrekening zijn opgenomen

Gevolgen van de Wet Normering Topinkomens

De Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT) heeft gevolgen voor commissarissen en toezichthouders. Niet alleen omdat hun eigen beloning wordt gereguleerd, ook worden toezichthouders geacht toezicht te houden op de beloning van de in hun organisatie werkzame (top)functionarissen. In dit artikel belichten Auke de Bos en Jack Lous van EY een aantal aspecten van de WNT-wet.

De WNT is van toepassing op alle instellingen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld. Voor de beantwoording van de vraag of een semi-publieke instelling en andere instellingen en organisaties onder de WNT vallen dient onder andere de bijlage bij de wet te worden geraadpleegd. De in deze bijlage opgenomen instellingen kunnen door de minister worden gewijzigd. In zijn algemeenheid zijn er vier criteria die de semi-publieke instellingen afbakenen. Dit betreft de status van de rechtspersoon met een wettelijke taak, de mate waarin een instelling inkomsten ontvangt uit publieke middelen, het publieke belang dat een instelling behartigt en de mate waarin sprake is van commerciële concurrentie.

Hoe een topfunctionaris te definiëren?

Als topfunctionaris worden aangemerkt:

  • de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen;
  • de hoogste ondergeschikte of leden van de groep hoogste ondergeschikten;
  • degene die belast is met de dagelijkse leiding.

Uit deze omschrijvingen blijkt dat niet in alle gevallen helemaal duidelijk is of iemand aangemerkt moet worden als topfunctionaris. Belangrijk is of een functionaris wel of niet deel uitmaakt van een managementteam of een dagelijks bestuur waarin de beslissingen voor de gehele organisatie moeten worden genomen. Een divisiedirecteur die leiding geeft aan een onderdeel van de organisatie en geen deel uitmaakt van een managementteam voor de gehele organisatie, wordt in de WNT niet aangemerkt als topfunctionaris. Ook gewezen topfunctionarissen en topfunctionarissen op interimbasis vallen onder de werking van de WNT. Voor nationale, provinciale en lokale overheden zijn topfunctionarissen separaat gedefinieerd. De wettelijke maxima zijn dus niet van toepassing op niet-topfunctionarissen, waardoor die functionarissen een hogere beloning mogen krijgen dan de wettelijke maxima.

Twee bezoldigingsregimes

De WNT onderscheidt twee bezoldigingsregimes:

  • het algemeen bezoldigingsmaximum. Dit bedrag is opgebouwd uit de brutobeloning, de onkostenvergoeding en beloningen die betaalbaar zijn op termijn (zoals het werkgeversdeel van de pensioenreservering). Voor 2014 bedraagt het totaal van dit bezoldigingsmaximum € 230.474 (2013: € 228.599). Voor bepaalde categorieën instellingen kan de minister lagere maxima vaststellen of de bezoldingingsnorm verder differentiëren;
  • de sectorale bezoldingsnorm. Voor bepaalde sectoren, zoals zorgverzekeraars, woningcorporaties en onderwijsinstellingen kan een apart bezoldingsmaximum worden vastgesteld, dat overigens niet hoger zal zijn dan de algemene bezoldigingsnorm.

De wet bepaalt verder dat topfunctionarissen geen winstdelingsregelingen, bonussen of andere variabele beloningsvormen mogen ontvangen. Een ontslagvergoeding mag ten hoogste één jaarsalaris bedragen met een maximum van € 75.000. Voor zover er toch bedragen zijn betaald aan topfunctionarissen die uitgaan boven de maxima, dient het meerdere bedrag in de jaarrekening van de instelling als vordering uit hoofde van onverschuldigde betaling op de betrokkene te worden opgenomen. Indien dit niet gebeurt, heeft de controlerend accountant de taak dit te melden bij het ministerie van Binnenlandze Zaken.

Afwijkend regime voor toezichthouders en commissarissen

Voor commissarissen en leden van de raad van toezicht gelden afwijkende bedragen. Dit heeft te maken met het feit dat met deze toezichthouders wel een bezoldiging wordt overeengekomen, maar niet een daarbij behorende tijdsbesteding. Om excessieve beloningen te voorkomen, is bepaald dat het maximumbedrag voor toezichthouders en commissarissen 5% bedraagt van de geldende maximale bezoldigingen. Voor voorzitters van toezichthoudende organen bedraagt dit percentage 7,5%. Ook voor toezichthouders geldt een openbaarmakingsverplichting.

Openbaarmaking

Van alle topfunctionarissen moet, ongeacht de hoogte van de bezoldiging, een aantal gegevens openbaar worden gemaakt. Het gaat daarbij (per topfunctionaris) om de beloning, de betaalde sociale verzekeringspremies, de belastbare onkostenvergoedingen, de pensioenpremies, de functie en de duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar. Deze publicatieplicht geldt ook indien er sprake is van maar één bestuurder. Deze gegevens moeten ook worden vermeld voor niet-topfunctionarissen, echter alleen indien de bezoldiging uitgaat boven het algemeen bezoldigingsmaximum. Ook bedragen die betaald zijn bij de beëindiging van het dienstverband moeten openbaar worden gemaakt, voor zover zij uitgaan boven het algemeen bezoldigingsmaximum.

Overgangsregime

De WNT kent een vrij uitgebreid overgangsregime. De hoofdregel daarbij is dat bezoldigingsafspraken die zijn overeengekomen vóór inwerkingtreding van de WNT voor een periode van vier jaar worden gerespecteerd. Na deze vier jaar moeten bezoldigingen die uitkomen boven het maximum in een periode van drie jaar worden afgebouwd tot het van toepassing zijnde maximum. Daarbij is het van belang dat wijzigingen in de hoogte van de bezoldiging en de duur van het dienstverband die hebben plaatsgevonden tussen 6 december 2011 (datum aanvaarding WNT door de Tweede kamer) en 1 januari 2013 (datum inwerkingtreding WNT) buiten toepassing van het overgangsrecht blijven.

Taak van commissarissen en accountant

Commissarissen en toezichthouders dienen in het kader van hun functie toezicht uit te oefenen op de beloning van topfunctionarissen en op de bepaling van de functionarissen die binnen de organisatie onder het regime van de wet vallen. De accountant heeft in het kader van de WNT een meldingsplicht aan het ministerie van Binnenlandse Zaken indien bovenwettelijke betalingen niet als vordering in de jaarrekening zijn opgenomen. Deze omissie kan mogelijkerwijs ook gevolgen hebben voor de strekking van de controleverklaring die de accountant afgeeft.

http://www.ey.com/NL/nl/Issues/Governance-and-reporting

Auteur(s)
Auke de Bos
Jack Lous
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2014mrt

Verder in deze Governance Update

De machteloze commissaris

Waken voor het prof. dr. Akkermans-effect

Fiscale aftopping pensioen treft bestuurders hard

Na aftopping pensioen geen interessante arbeidsvoorwaarde meer

WNT: lastige praktijkvragen

Ministeries zelf niet in staat wettelijk vereiste WNT-rapportages op te leveren

‘De baby niet horen huilen’

Toezichtdynamica: balanceren tussen vertrouwen en afstand

Pre-pack: serieus reddingsmiddel als de nood hoog is

Harm Tunteler, Custom Management, pleit voor wettelijke verankering pre-pack

Druk, druk, druk

MUTATIES

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief