Jaarrekening middelgrote ondernemingen voldoet vaak niet aan voorschriften

Het ‘Besluit modellen jaarrekening’ (BMJ) bevat modellen en nadere regels voor de inrichting van de balans en de winst- en verliesrekening. Dit heeft de kracht van wet. Toepassing is dus verplicht. Middelgrote vennootschappen houden zich volgens PwC echter vaak niet aan de voorschriften.

PwC onderzocht steekproefsgewijs de jaarrekeningen over het boekjaar 2004 van vijftig middelgrote vennootschappen. Met behulp van een checklist werd vastgesteld of is voldaan aan het BMJ. In 21 gevallen bleek niet te zijn voldaan aan de vereisten. Bij negen bedrijven werd gebruikgemaakt van het niet-toegestane hybride model voor de winst- en verliesrekening. Bij vijf bedrijven ontbrak de vermelding van de verwerking van de resultaatbestemming. Verder werd door een aantal ondernemingen het eigen vermogen uitgesplitst in de toelichting, terwijl dit niet is toegestaan.
Diverse vennootschappen kozen ervoor om het aandeel derden als onderdeel van het ‘resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen’ in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening te presenteren. Dit moet echter worden weergegeven na het resultaat na belastingen. Een ander punt waarop de onderzochte bedrijven in de fout gingen, betrof de presentatie van het ‘aandeel in de winst of het verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen’. Verschillende bedrijven kozen ervoor om dit te presenteren na het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen. Uit de modellen kan echter worden afgeleid dat deze post afzonderlijk na het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen dient te worden vermeld.
Een andere fout die werd geconstateerd is dat ‘het aandeel in de winst of het verlies van ondernemingen waarin werd deelgenomen’ soms als onderdeel van de financiële baten en lasten werd gepresenteerd. Middelgrote ondernemingen die wel willen voldoen aan de vereisten, kunnen bij het opstellen van de volgende jaarrekening rekening houden met deze punten.

www.pwc.com

Auteur(s)
PricewaterhouseCoopers
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2007-02

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief