Helderheid over de Transparantierichtlijn [exclusief] [exclusief]

Financiële Verslaglegging
Met ingang van 1 januari 2009 is in Nederland de EU Transparantierichtlijn van kracht

Met ingang van 1 januari 2009 is in Nederland de EU Transparantierichtlijn van kracht. Deze transparantierichtlijn stelt nieuwe eisen aan de timing en inhoud van de jaarlijkse, de halfjaarlijkse en de tussentijdse financiële verslaggeving door beursgenoteerde ondernemingen. Het gaat daarbij zowel om de jaarrekening als het jaarverslag.

De publicatie is uitgebracht om beursgenoteerde ondernemingen tijdig te informeren over de nieuwe vereisten betreffende de financiële verslaggeving en geeft op compacte wijze een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, inclusief een aantal beschouwingen over de betekenis van die wijzigingen.

Op 24 december is de wet via Koninklijk Besluit (Staatsblad 579) met onmiddellijke ingang geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Deze geldt dus ook voor de jaarverslaglegging over boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2008, alsmede het eerste tussentijdse bericht 2009 en eerste halfjaarbericht 2009.

  • De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige regels voor de jaarverslaglegging:
  • De jaarlijkse financiële verslaggeving dient binnen vier maanden na einde boekjaar algemeen verkrijgbaar te zijn;
  • De jaarlijkse financiële verslaggeving dient een risicoparagraaf te bevatten met een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de uitgevende instelling wordt geconfronteerd;
  • Het bestuur dient door middel van een bestuursverklaring expliciet te verklaren dat:
    • de jaarrekening een getrouw beeld geeft;
    • het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar;
    • in het jaarverslag de wezenlijke risico’s waarmee de onderneming wordt geconfronteerd, zijn beschreven.

Overige wijzigingen in de halfjaarlijkse en tussentijdse verslaglegging

Auteur(s)
PricewaterhouseCoopers
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2009-01

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief