Fiscaal jaarrapport integreert jaarrekening en aangifte

In het kader van de administratieve lastenverlichting heeft de minister van justitie een voorstel gedaan: kleine rechtspersonen moeten de mogelijkheid krijgen om bij het opstellen van de jaarrekening aan te sluiten op de aangifte vennootschapsbelasting. PricewaterhouseCoopers beschrijft de gevolgen van dit voorstel.

Vennootschappen maken op dit moment twee verschillende jaarrekeningen op. De vennootschappelijke jaarrekening moet binnen dertien maanden na het einde van het boekjaar worden gedeponeerd. Met deze jaarrekening legt het bestuur verantwoording af over het in het boekjaar gevoerde beleid. Daarnaast wordt er aan de Belastingdienst een fiscale jaarrekening verstrekt, in de vorm van een verplichte elektronische aangifte vennootschapsbelasting. Deze aangifte is gericht op het berekenen van de fiscale jaarwinst.
De verschillen tussen de vennootschappelijke en de fiscale jaarrekening vloeien voort uit de gehanteerde waarderingsgrondslagen. Daarnaast zijn er ook veel overeenkomsten. In de aangifte wordt zelfs expliciet naar ‘commerciële’ cijfers gevraagd. De bedragen van de jaarrekening komen dus – in afwijkende vorm – terug in de aangifte.

Wat moet er gebeuren om jaarrekening en aangifte te laten samenvallen?

1 Harmonisatie van de grondslagen
De verschillen tussen fiscale en ‘commerciële’ grondslagen moeten worden geëlimineerd, onder meer door de historische kostprijs als uitgangspunt te nemen in de jaarrekening, en de actuele waarde te laten voor wat deze is.

2 Het aangiftebiljet vennootschapsbelasting upgraden tot Fiscaal Jaarrapport
Na de harmonisatie kan worden volstaan met één balans en één winst-en-verliesrekening. De vennootschappelijke jaarrekening bestaat niet echter alleen uit een balans en een winst-en-verliesrekening, maar ook uit een toelichting. Bovendien moeten aan de jaarrekening de zogenoemde ‘overige gegevens’ worden toegevoegd. Verder moeten de balans en de winst-en-verliesrekening voldoen aan de eisen van het Besluit Modellen Jaarrekening (BMJ).

Na stap 2 is het bestaande aangiftebiljet opgewaardeerd tot een nieuw document: het ‘Fiscaal Jaarrapport’. Dit nieuwe document bevat alle gegevens om zowel de jaarrekening op te maken als de fiscale aangifte te doen:

  • de balans en de winst-en-verliesrekening volgens geharmoniseerde grondslagen en ingedeeld volgens de voorschriften van het BMJ;
  • fiscale specificaties en toelichting;
  • toelichtingen voor de jaarrekening;
  • overige gegevens (toevoegen aan jaarrekening);
  • fiscale correcties (om vanuit de jaarwinst te komen tot het belastbaar bedrag).

Door het voorstel van de minister zal de administratie een meer fiscaal karakter krijgen. Afzonderlijke invoer van commerciële cijfers in de aangifte is niet meer nodig. Er vindt ook geen vertaalslag van commercieel naar fiscaal meer plaats. Verzending van zowel aangifte als publicatiegegevens vindt elektronisch plaats. Het tijdsverschil tussen opstellen van jaarrekening en aangifte komt te vervallen.

www.pwc.com

Auteur(s)
PricewaterhouseCoopers
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2007-03

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief