Eerste Hulp Bij Calamiteiten

BOEKEN

Brand in de operatiekamer, sluiting wegens een ziekenhuisbacterie of medische fouten: toezichthouders in de zorg krijgen regelmatig te maken met calamiteiten. De leidraad Een calamiteit in uw zorginstelling? biedt goede tips en een deugdelijk kader voor de toezichthoudende taak en rol van de RvT bij (het voorkomen van dergelijke) crises, aldus Jacques Gerards van Bureau Bestuurlijk Advies en het Instituut Governance & Leiderschap.

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en welzijn  (NVTZ) heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen een leidraad uitgebracht voor toezicht bij calamiteiten, getiteld Bestuurders van ziekenhuizen en toezichthouders hebben deze leidraad samen in een paritair samengestelde commissie ontwikkeld.

Normatieve insteek

De publicatie is niet vrijblijvend, maar bedoeld als richtlijn voor het handelen van raden van toezicht bij calamiteiten. De publicatie is zelfs normatief van insteek, gezien de opmerking: “Beoogd wordt dat deze leidraad als norm geldt voor de wijze waarop een RvT zijn toezichthoudende rol invult bij een (dreigende) calamiteit; een criterium waarop de IGZ de rol van de RvT bij een calamiteit mag beoordelen.”

De opbouw van de leidraad is logisch. Na het afbakenen van de verantwoordelijkheid van de RvT bij een calamiteit of het voorkomen ervan, volgt de samenwerking met het bestuur. Dan de vraag wat een calamiteit voor de RvT is en de noodzaak goed voorbereid te zijn. Toezicht op het voorkomen van calamiteiten, toezicht tijdens een calamiteit en toezicht op de borging en implementatie tijdens en na een calamiteit volgen. Afgerond wordt met het bespreken van de handhaving en afstemming met de Inspectie Gezondheidszorg.

De leidraad biedt goede tips en geeft een deugdelijk kader voor de toezichthoudende taak en rol van de RvT bij calamiteiten. Het geheel biedt toezichthouders en bestuurders daardoor veel. Gezien het belang van deze uitgave – richtlijn en norm – en de consequenties daarvan, mag de inhoud ervan nauwgezet bezien worden. Dan blijkt dat deze consistent is en verantwoord.

Veiligstellen patiënten en medewerkers

Een kleine onvolkomenheid zit in het schema op pagina 16, waar in de rechterkolom sprake is van vier kritische fasen. Dit zijn eerder kritische succesfactoren voor de beheersing van de calamiteit dan fasen. In het schema ontbreekt de prioritaire en belangrijkste succesfactor, mogelijk door de vanzelfsprekendheid ervan: het veiligstellen van de patiënten en de medewerkers. Dat is niet altijd identiek aan het veiligstellen van de zorg voor patiënten.

De NVTZ had ten slotte zeker mogen verwijzen naar cursussen en trainingen die zij in het kader van de NVTZ Academie aanbiedt en waarin omgaan met crisis of calamiteit aan de orde komt: Het beheersen van aansprakelijkheidsrisico’s, Toezicht op kwaliteit en veiligheid en Tijdig schakelen (deze gaat expliciet over early warning signals en het voorkomen van crisissen en dus ook van calamiteiten).

Afgezien van de genoemde onvolkomenheid en deze suggestie, vormt de leidraad een waardevolle publicatie voor raden van toezicht, die bespreking in de raad en met het bestuur meer dan verdient.

Een calamiteit in uw zorginstelling? Leidraad voor toezicht bij calamiteiten voor Raden van Toezicht in de zorg, NVTZ, 2014.

 

Auteur(s)
Jacques Gerards
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2014mrt

Verder in deze Governance Update

De machteloze commissaris

Waken voor het prof. dr. Akkermans-effect

Fiscale aftopping pensioen treft bestuurders hard

Na aftopping pensioen geen interessante arbeidsvoorwaarde meer

WNT: lastige praktijkvragen

Ministeries zelf niet in staat wettelijk vereiste WNT-rapportages op te leveren

‘De baby niet horen huilen’

Toezichtdynamica: balanceren tussen vertrouwen en afstand

Pre-pack: serieus reddingsmiddel als de nood hoog is

Harm Tunteler, Custom Management, pleit voor wettelijke verankering pre-pack

Druk, druk, druk

MUTATIES

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief