Eerst evalueren, dan aanpassen

Verbeterde versie WNT behoeft nuance

Ron Steens, directeur GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management en voorzitter Raad voor Interim Management plaatst kanttekeningen bij de WNT1.  ‘Excessen in de beloning mogen teruggedrongen zijn, er komen andere problemen voor in de plaats.’

De Wet Normering Topinkomens is bedoeld om excessen tegen te gaan in de beloning van bestuurders in de (semi)publieke sector. Naar het zich laat aanzien wordt de WNT 1 op korte termijn opgevolgd door een aangescherpte versie, de WNT 2. Goed moment om kanttekeningen te plaatsen.

* Een rondgang langs de werving- en selectiebureaus leert dat de stagnatie in het hoogste deel van de arbeidsmarkt voor een belangrijk deel terug te voeren is op de WNT. Bestuurders van wie honorering boven de norm is, mogen die in hun huidige functie in vier  jaar afbouwen, maar bij verandering van werkkring valt men onmiddellijk terug in salaris.

* De bezoldiging van de interim-bestuurders wordt langs dezelfde lat gelegd als die van de bestuurders in loondienst terwijl interim-bestuurders zelf hun pensioen moeten regelen, dure verzekeringen moeten afsluiten, hun opdrachten veelal niet fulltime zijn en er vaak tussen twee opdrachten in onbetaalde leegloop is.

* Als gevolg van de huidige regeling komt het geregeld voor dat (interim-)bestuurders minder verdienen dan lager geplaatste managers binnen dezelfde organisatie.

* Uitgangspunt in de wet is dat een interim-opdracht gemiddeld een half jaar duurt, maar dat is niet reëel. Recent onderzoek van bureau Schaekel wijst uit dat de gemiddelde interim-opdracht iets meer dan een jaar duurt. De lengte van een interim-opdracht wordt bepaald door de aard van de problematiek die opgelost moet worden.

* Verdere verlaging van de WNT-norm betekent dat de verhouding tussen beloning en de maatschappelijke verantwoordelijkheid nog schever komt te liggen. Terwijl het afbreukrisico toeneemt, wordt de beloning verder teruggeschroefd. Uit onderzoek van bureau GKSV komt naar voren dat de aantrekkingskracht van de (semi)publieke sector als werkgever ernstig te leiden heeft onder alle discussies over bestuurdersbeloningen.

Evalueren

Zou het niet verstandiger zijn als de minister eerst de bovenbeschreven effecten van WNT 1 evalueert alvorens over te gaan tot verdere aanscherping van de norm? Excessen in de hoogte van de beloning mogen dan teruggedrongen zijn, er zijn andere problemen voor in de plaats gekomen. Bij de verbeterde versie van de wet zou gekeken moeten worden naar het gehele salarisgebouw en niet alleen naar de top. Er zouden aparte afspraken moeten komen voor interim-bestuurders. De duur van de opdracht zou niet gemaximeerd moeten worden tot een half jaar. Als de verbeterde versie van de WNT op deze punten een genuanceerdere uitwerking zou kennen, zouden de ongewenste effecten al een heel eind teruggedrongen kunnen worden.

http://www.gitp.nl

Auteur(s)
Ron Steens
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2014sep

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief