De taken van het verantwoordingsorgaan

Pension Fund Governance

De afgelopen jaren is de noodzaak van pension fund governance sterk in de belangstelling komen te staan. Van besturen van pensioenfondsen wordt goede governance en een heldere verantwoording verwacht. Zo zijn pensioenfondsen  verplicht een verantwoordingsorgaan in het leven te roepen. Mercer belicht de belangrijkste taken van dit orgaan.

In 2005 heeft de Stichting van de Arbeid (STAR) de principes voor goed pensioenfondsbestuur vastgesteld. Pensioenfondsen zijn in het kader van de implementatie van deze principes verplicht een verantwoordingsorgaan in het leven te roepen. Zo’n verantwoordingsorgaan fungeert naast en soms in combinatie met de wettelijk verplichte deelnemersraden.

Het verantwoordingsorgaan vertoont in taken en bevoegdheden zowel kenmerken van een medezeggenschapsorgaan als van een vergadering van aandeelhouders. Het bestuur moet in ieder geval jaarlijks verantwoording afleggen aan het verantwoordingsorgaan. Om zich een oordeel te kunnen vormen over het door het bestuur gevoerde beleid, zal het verantwoordingsorgaan in ieder geval zicht moeten hebben op de achtergronden van dat beleid. Het verantwoordingsorgaan legt het oordeel over het beleid van het bestuur vervolgens vast in het jaarverslag.

Daarnaast heeft de wetgever een aantal andere taken aan het verantwoordingsorgaan toebedeeld. Zo moet het bestuur bijvoorbeeld in een aantal gevallen advies vragen aan het verantwoordingsorgaan. De concrete invulling van rollen, taken en bevoegdheden heeft plaats in het krachtenveld tussen bestuur, toezichthouder, (externe) deskundigen, achterban en de deelnemersraad.

De relatie met het bestuur van het pensioenfonds is van primair belang voor het verantwoordingsorgaan. Maar ook de relatie met andere stakeholders en doelgroepen is belangrijk. Daarnaast is sprake van een relatie met deskundigen, waaronder (onafhankelijke) actuarissen.

Het verantwoordingsorgaan moet gecompliceerde informatie verwerven en op waarde weten te schatten. Intern moet het verantwoordingsorgaan uit de voeten kunnen met een samenstelling van actieve werknemers, pensioengerechtigden en deelnemende werkgevers. Een bijzonder aandachtspunt is bijvoorbeeld de mogelijke verstrengeling met betrokkenen in een andere setting.

Om het proces van verantwoording afleggen en nemen gemakkelijker te maken, heeft Mercer de taken van het verantwoordingsorgaan beschreven in de nieuwste Pensioenwet-uitgave Wet- en regelgeving voor het verantwoordingsorgaan; een praktische handleiding. De handleiding is bestemd voor leden van een verantwoordingsorgaan en bestuursleden van pensioenfondsen. 

www.mercer.nl

Auteur(s)
Mercer
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2009-06

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief