Data analytics voor dummies

Best Practice
Cases en toezichtkwesties

Disruptieve innovatie dwingt organisaties tot slimmer gebruik van big data en analytics. Hoe ver is de organisatie waarop u toezicht houdt in het ontsluiten van data? Vijf vragen over data analytics die u op de volgende commissarissenvergadering kunt stellen, aangereikt door Jacco Jacobs, executive director bij EY.

De omvang van data groeit pijlsnel, net als de innovaties die uit het gebruik van deze data voortvloeien. Disruptieve bedrijven transformeren de modus operandi doordat ze de waarde van data inzien en er slimmer gebruik van maken. De impact hiervan op het dagelijks leven is niet meer weg te denken. Big data is niet langer een buzzword, maar de nieuwe norm geworden in de maatschappij. Het omzetten van deze bron van gegevens in toegevoegde waarde dwingt organisaties tot een nieuwe manier van denken.

Vroegtijdig defecten signaleren

Bedrijven als BMW en Tesla zijn begonnen om met behulp van analytics big data om te zetten naar nieuwe inzichten. Sensoren in de jongste generatie auto’s vergaren steeds vaker en accurater informatie en sturen deze door naar de server van fabrikanten. Door de toepassing van predictive analytics worden prospectieve inzichten verkregen. Daarmee kunnen vroegtijdig defecten gesignaleerd worden en worden fabrikanten van onderdelen op de hoogte gehouden van de prestaties. Voor de klant betekent dit goedkoper en minder onderhoud, voor de fabrikant een kans om de kwaliteit van de producten verder te verbeteren.

Facebook is de BKR van de toekomst

Banken en verzekeraars zijn door de hoge automatiseringsgraad in hun organisatie al veel verder met het verzamelen en verrijken van informatie. Een nieuwe trend daarbij is het integreren van nieuwe externe gegevensbronnen voor bijvoorbeeld het gerichter prijzen van levensverzekeringen of het inschatten van het kredietrisico van een klant. Zo vereist de implementatie van de boekhoudstandaard IFRS 9 dat wordt gekeken naar toekomstige ontwikkelingen van bijvoorbeeld macro-economische cijfers. Facebook, van origine een social media-platform, heeft dit opgepakt door patent aan te vragen op het gebruik van eigen gegevens voor het beoordelen van het kredietrisico van individuele gebruikers. Door te kijken naar de kredietstatussen in de digitale vriendenkring van personen, kunnen individuele kredietrisico’s  persoonlijker en accurater ingeschat worden.

5 voorwaarden voor data analytics 

Meegaan met de trend van innovatie op het snijvlak van big data en analytics vereist een volwassen operating-model, dat een robuuste omgeving biedt voor nieuwe toepassingen. Achterblijven bij de markt leidt tot hogere kosten en een verlies aan concurrentievermogen. De volgende vijf organisatie-aspecten zijn cruciaal.

1.            Architectuur

Het gebruik van data is ondergeschikt aan de architectuur. Zonder conceptuele, logische en fysieke  ondersteuning van business intelligence zullen nieuwe mogelijkheden en toepassingen voor data niet van de grond komen.

Organisaties proberen te anticiperen op toekomstige eisen van toezichthouders door het veranderende landschap van wet- en regelgeving. Nieuwe elementen kunnen eenvoudig toegevoegd worden door het inrichten van een schaalbare en uitbreidbare IT-omgeving en het wegwerken van legacy-systemen. Bijkomend voordeel bij zulke transformaties is dat de architectuur ook geschikt is voor nieuwe analytische vraagstukken.

Nieuwe technologieën en trends als robotics, (digitale) systemen voor het automatiseren van processen en machine learning zijn drijvende krachten voor de vooruitgang op architectuurgebied. Belangrijk blijft dat het security-aspect wordt meegenomen bij het ontwerp van de architectuur om het intellectuele eigendom te beschermen en schade te voorkomen.

2.            Governance van data

Het governancemodel van een bedrijf dient de data te ondersteunen en strekt zich uit van de organisatie van processen en procedures tot beleid om de besluitvorming te voorzien van accurate, tijdige en juiste informatie. Effectief gebruik van big data wordt bepaald door de juiste combinatie van mensen, processen en technologie. Bedrijven wijzen ook steeds vaker een Chief Data Officer aan, die op de implementatie van het governancemodel toeziet en de kwaliteit van data waarborgt.  

3.            Management van data

Bedrijven moeten slimmer omgaan met de groeiende hoeveelheid data om vroegtijdig in te spelen op trends in de markt. Deze nieuwe manier van datamanagement leidt tot groeiende datavolumes en meer opslagkosten, technologische complexiteit, consolidatie en integratie van gegevens, beheer van legacy-systemen en afhankelijkheid van handmatige processen.

Een groeiende toename van verzoeken door stakeholders als klanten en toezichthouders leidt in de komende jaren tot een grotere behoefte aan historische, tijdige, accurate, complete en consistente data.

4.            Kwaliteit van data

Hoewel bovenstaande voorwaarden tot een verhoogde bruikbaarheid van data leiden, zullen weinig datasets gevrijwaard blijven van kwaliteitsproblemen. Deze maken in het ergste geval analyses onmogelijk. Denk maar eens aan supermarktketen Albert Heijn, die de Bonuskaarten opnieuw aan consumenten heeft uitgegeven. De vorige kaarten werden ook door andere mensen in de rij bij de kassa gebruikt. Daardoor raakte de database vervuild. Het vroegtijdig signaleren van kwaliteitsgebreken maakt het instellen van controls en het aanpassen van processen mogelijk. Zo worden issues tijdig opgevolgd en nieuwe issues voorkomen. Door slimmer gebruik te maken van kwaliteitscontroles kan schoning gerichter plaatsvinden of worden voorkomen.

Bij bedrijven die veel gebruikmaken van papieren brondocumenten is datakwaliteit vaak onderhevig aan handmatige fouten, of worden documenten achterwege gelaten bij het omzetten naar gestructureerde data. Om deze brondocumenten digitaal te behouden, slaan bedrijven deze op in zogenaamde data lakes: digitale warehouses voor bestanden in bronformaat voor later gebruik. Een van de trends in data quality is ‘robotics’: geautomatiseerde systemen die  fouten en gaten in data zelf opsporen en repareren door het digitaal zoeken in brondocumenten naar de juiste gegevens.

5.            Data Usage

Wanneer bedrijven aan de voorgaande vier voorwaarden voldoen, kan de potentie van data ontsloten worden. Door de stap te maken van descriptive naar prescriptive analytics - het uitvoeren van voorspellende analyses - ontstaan nieuwe inzichten voor een effectievere en efficiëntere organisatie, het bereiken van nieuwe klanten en het versterken van zakelijke relaties.

Vijf vragen die u als commissaris kunt stellen

De organisatie waarop u toezicht houdt dient de hierboven omschreven vijf voorwaarden in voldoende mate te adresseren voor het creëren van een goede omgeving voor de toepassing van data-analyse. Daarnaast is ruimte nodig voor innovatie, buiten de gebaande paden (lees de vijf voorwaarden)  om.  Een voorbeeld is het inrichten van ‘squad teams’ binnen een organisatie: het dichter bij elkaar brengen van development en operation teams, waarbij specialisten op verschillende niveaus en ervaringsjaren elkaar versterken en het aantal managementlagen wordt gereduceerd.

Als commissaris kunt u de volgende vijf vragen stellen om meer inzicht te krijgen in de visie van het bestuur op het gebruik en het omzetten van data naar de juiste informatie.

  1. Wat doen wij met onze data? Hoe gebruiken wij data om te innoveren en nieuwe producten/diensten in de markt te zetten ?
  2. Als we data gebruiken, gebruiken we die dan uitsluitend om het verleden te analyseren of ook om predictive te zijn: te kunnen voorspellen en anticiperen?
  3. Weten wij wat onze concurrentie op dit vlak doet?
  4. Hoe hebben wij geborgd dat we innovatief zijn en blijven?
  5. Weten wij welke organisatie buiten onze branche zou kunnen toetreden tot onze markt?

Klik hier voor meer informatie en contact met Jacco Jacobs.

Auteur(s)
Jacco Jacobs (executive director EY)
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2015nov

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief