COS 3410 en Corporate Responsibilty

Corporate Responsibility (CR) gaat over het sturen op niet-financiële resultaatgebieden van de onderneming. Maar hoe verifieer je de validiteit van die niet-financiële informatie? COS 3410 helpt, zo laat PricewaterhouseCoopers weten in het bulletin Spotlight.

Diverse onderzoeken tonen aan dat de grote accountancy- en adviesorganisaties de markt voor CR-assurance domineren. Dat is minder vanzelfsprekend dan het wellicht op het eerste gezicht lijkt. Hoewel accountancy- en adviesorganisaties zich hier altijd mee bezig hebben gehouden, werd in het verleden vaker dan nu ook aan technische ingenieursbureaus of certificeringsorganisaties gevraagd een onafhankelijk rapport af te geven bij milieuverslagen. Naast het feit dat deze organisaties bekend zijn met ISO-certificering en in het verlengde hiervan overgingen tot verificatie van jaarverslagen, werd ook materiedeskundigheid van doorslaggevend belang geacht om een zinvol oordeel te kunnen geven.

Tegenwoordig nemen accountancyorganisaties steeds vaker deze rol op zich. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat materiedeskundigheid alleen niet voldoende is. Ook is het belangrijker geworden dat de assurance-aanbieder volkomen onafhankelijk is van de onderneming. Niet-financiële assurance ligt natuurlijk ook in het verlengde van de traditionele assurancewerkzaamheden van accountancy- en adviesorganisaties. Ook CO2-cijfers kunnen aangesloten worden op brondocumentatie en kunnen geanalyseerd worden.

Beroepsorganisaties hebben dit onderkend en hebben specifieke standaarden ontwikkeld. In Nederland heeft het NIVRA in 2007 de COS 3410N uitgegeven: ‘Assurance opdrachten inzake maatschappelijke verslagen’. Met deze specifieke standaard – die als een verbijzondering van de ISAE 3000 beschouwd kan worden – loopt Nederland internationaal gezien voorop. COS 3410N onderkent het speciale karakter van maatschappelijke verslaggeving en schrijft een model voor waarbij de registeraccountant samenwerkt met materiedeskundigen. Met COS 3410N in de hand wordt het voor accountants makkelijker aantoonbaar een deugdelijke grondslag te vinden voor het afgeven van een assurancerapport bij een maatschappelijk verslag (en met ‘accountant’ wordt gedoeld op het multidisciplinaire team dat onder eindverantwoordelijkheid van een financial auditor de verificatie van een maatschappelijk jaarverslag uitvoert).

Toch is er ook een aantal karakteristieke elementen dat niet-financiële assurance onderscheidt van gewone controle- en beoordelingsopdrachten, naast het feit dat er geen wettelijke plicht rust op verificatie van duurzaamheidverslagen. Het is vooral op deze punten dat het belang van multidisciplinaire teams naar voren komt. Vijf punten in het bijzonder:

  • CR-assurance omvat nadrukkelijk ook een inhoudelijke toetsing van kwalitatieve informatie in het verslag.
  • De reikwijdte van het verslag ligt niet vast en er zijn geen algemeen geaccepteerde verslaggevingscriteria. Op deze punten is het CR-rapport onderhevig aan specifieke keuzes die de organisatie maakt.
  • De mate van assurance kan variëren, ook binnen de opdracht. In veel gevallen bestaat een CR-assuranceopdracht zowel uit controle- als beoordelingswerkzaamheden.
  • Materialiteit van de verslaggeving dient mede op basis van stakeholderconsultatie te worden vastgesteld. De controlematerialiteit dient per indicator te worden vastgesteld.
  • Toereikendheid is een complex begrip bij CR-assurance. Niet alleen omdat de aard van de informatie in het verslag zeer divers is, maar vooral omdat niet zonder meer is vast te stellen over welke zaken een onderneming dient te rapporteren en in welke mate.

www.pwc.nl

Auteur(s)
PricewaterhouseCoopers
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2008-10

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief