Checklist voor Governance verantwoording

De raad van commissarissen in een non-profitorganisatie, verantwoordt zich in een eigen jaarverslag. Dit kan aan het jaarverslag van het bestuur van de organisatie worden toegevoegd, maar het blijft het verantwoordingsverslag van de raad zelf. Er zijn handige checklisten waaraan de verantwoording moet voldoen. Ook specifiek voor governancevraagstukken.

De raad van commissarissen moet zich op een aantal terreinen verantwoorden, te weten:

 • zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
 • de inhoud en de aanpak, werkwijze en instrumenten van zijn toezicht;
 • de uitoefening van zijn overige verantwoordelijkheden: werkgeverschap van het bestuur, de regeling van de besturing, het klankborden en de genomen goedkeuringsbesluiten;
 • hoe de raad met corporate governance is omgegaan;
 • de aanpak en werkwijze van de raad en
 • de beloning van bestuur en toezicht.

Tevens geeft de raad inzage in zijn positie, in de persoonlijke gegevens van toezicht en bestuur en geeft aan waar verdere relevante informatie te vinden is.

Het Bureau Bestuurlijk Advies heeft een checklist voor deze verantwoording ontwikkeld. Voor Governance is er een aparte checklist die we hieronder publiceren.

Algemeen

 1. Werk uit hoe inhoud gegeven is aan het corporate governance gedachtegoed.
 2. Noem de van toepassing zijnde corporate governance wetgeving, eventuele specifieke sectorale wet en regelgeving met corporate governance vereisten en eventueel de van toepassing zijnde branchegebonden code dan wel de zelfverkozen corporate governance toepassingen.
 3. Meld uitdrukkelijk en beargumenteer een eventuele afwijkende aanpak of opvatting ten aanzien van het corporate governance gedachtegoed, de wet en regelgeving en de van toepassing zijnde code.
 4. Vermeld eventueel de uitwerking, die het corporate governance gedachtegoed heeft op de relatie tussen de raad van commissarissen en het bestuur.


Statuten

 1. Meld een wijziging van de statuten en de reden daarvoor.
 2. Meld hoe bij de wijziging inhoud is gegeven aan de inspraak van belanghebbenden.
 3. Vermeld dat de raad bij zijn evaluatie de actualiteit van de statuten heeft besproken.


Reglement van toezicht en reglement van bestuur

 1. Meld naar gelang de feitelijkheid dat de raad een reglement heeft opgesteld en vastgesteld, aan het opstellen is of voornemens is te gaan opstellen.
 2. Meld dat de raad bevorderd heeft dat het bestuur een reglement voor het bestuur opstelde en dat de raad daaraan zijn goedkeuring heeft gehecht, dan wel dat de raad van bestuur een reglement aan het opstellen si of voornemens is te gaan opstellen.
 3. Meld indien van toepassing de aanpassing of verbetering van beide of een van beide reglementen.
 4. Geef aan dat en hoe de raad bij zijn eigen reglement en bij het reglement van het bestuur rekening heeft gehouden met de corporate governance. aanbevelingen of vereisten, zoals die voortkomen uit de algemene wetgeving, de branchegebonden wet en regelgeving of een branchegebonden corporate governance code.
 5. Meld dat beide reglementen openbaar zijn.
 6. Meld dat interne stakeholders voorafgaand aan de vaststelling advies over dit reglement hebben uitgebracht.

Voor de complete checklist: www.bestadvies.nl

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2007-02

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief