Checklist Relatie RvT en externe accountant

Toolkit Toezicht Zorg
Checklist Relatie RvT en externe accountant

De primaire taak van de externe accountant is de controle van de jaarrekening en van andere wettelijk vereiste financiële verantwoordingen waaronder de productieverantwoording en de nacalculatie van het wettelijk budget. Het doel van de controle van een jaarrekening is om vast te stellen of, naar het oordeel van de accountant, de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie, het resultaat en de cashflow van de instelling en of deze in overeenstemming is met alle relevante algemene en zorgspecifieke grondslagen voor financiële verslaggeving.

De accountant heeft daarnaast een rol in de oordeelsvorming over de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Indien er geen auditcommissie is ingesteld, geldt in deze paragraaf dat de taken daarvan worden uitgevoerd door de voltallige raad van toezicht.

Klik op Downloaden document voor de volledige checklist.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief