Blockchain met governance verantwoord toepassen in de zorg

‘Regel governance op drie niveaus in’
Onderzoek

Blockchain biedt kansen voor de zorg, maar er is wel behoefte aan kennis en inzicht hoe blockchain veilig en verantwoord in te zetten. Om blockchain in de zorg verantwoord toe te passen, is het nodig om governance op drie niveaus in te richten. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport ‘Naar werkende governance op blockchain in de zorg’, waarin Berenschot in opdracht van het Zorginstituut haar expertvisie geeft op dit onderwerp.

Blockchain in de zorg draagt bij aan verbetering van zorg(processen) en governance hierop zorgt voor een verantwoorde ontwikkeling en toepassing ervan. Voor de ontwikkeling en toepassing van besloten blockchainplatformen in het zorgstelsel bestaan volgens het onderzoek geen juridische en inhoudelijke belemmeringen, mits governance op drie niveaus wordt ingericht.

  1. Reguliere governance voor het optimaliseren en beheersen van werkende blockchaintoepassingen in de praktijk;
  2. Ontwikkelgovernance voor de processen waarin blockchaintoepassingen worden (door)ontwikkeld;
  3. Stelselgovernance voor de algemene sturing en toezicht op ontwikkeling van blockchain in de zorg op stelselniveau.

Tevens concludeert het onderzoek dat openbare blockchainplatformen nu geen mogelijkheid zijn voor de zorg.

Coalitie stakholders

Om governance op (besloten) blockchain goed in te richten wordt aanbevolen een coalitie van stakeholders te vormen. ‘Die kunnen een besturingsarena inrichten om de beweging op stelselniveau te stimuleren. Daarnaast kunnen ze ervoor zorgen dat de juiste partijen aan de benodigde taken werken’, stelt Nanning de Jong, managing consultant bij Berenschot en een van de onderzoekers. Ook kan een dergelijke coalitie eisen stellen aan de ontwikkeling van (governance op) blockchainprocessen en deze eisen verwerken in een handreiking. ‘Daarbij is het van belang om ook eisen te stellen aan reguliere governance op in de praktijk werkende blockchainprocessen en ook die eisen op te nemen in een handreiking’, aldus De Jong. ‘Tegelijkertijd moeten toezichthouders toegerust worden om adequaat toezicht te kunnen uitoefenen op toepassing van blockchain in de zorg. Een aanpak op deze drie niveaus zorgt voor verantwoorde ontwikkeling én verantwoorde toepassing van blockchain in deze sector.’

Meerwaarde aan zorg bieden

Aanleiding voor het onderzoek was de vraag van het Zorginstituut hoe blockchain kan en moet worden ingeregeld voor verantwoorde ontwikkeling en toepassing in de zorg. Het onderzoek van Berenschot richtte zich op de zorg als geheel, waarbij gekeken werd naar onder andere de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Uitgangspunt was dat blockchain meerwaarde kan bieden aan de zorg; het onderzoek richtte zich op de vraag welke governance nodig is om dat op een goede manier te laten gebeuren.

Het volledige rapport en de presentatie is te downloaden op de site van het Zorginstituut.

Meer informatie over Berenschot en het onderzoek, kijk hier.

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2019jun

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief