Assurancerapport voor risicoparagraaf

De accountant heeft in de regelgeving ten aanzien van de risicoparagraaf in het jaarverslag een signalerende en geen controlerende rol

De accountant heeft in de regelgeving ten aanzien van de risicoparagraaf in het jaarverslag een signalerende en geen controlerende rol. Als uitvloeisel van de bewustwording bij commissarissen en bestuurders van hun verantwoordelijkheid voor risicomanagementsystemen, zullen accountants in de toekomst echter veel vaker gevraagd worden om specifieke assurancerapporten over deelgebieden van risicomanagement af te geven, concludeert PricewaterhouseCoopers.

Informatieverschaffing over risico’s en risicobeheersing heeft de afgelopen jaren aan belang gewonnen. Voor een groot deel is dit toe te schrijven aan de discussie over corporate governance. Aandeelhouders vragen om meer transparantie over risico’s en risicobeheersing. Ook de rol van de accountant verandert daardoor.

Bij risicoverslaglegging gaat het om de samenhang van het risicoprofiel, de beschrijving van het risicomanagementsysteem en de in-controlverklaring. De aandacht is in de afgelopen periode te veel gericht geweest op sec de in-controlverklaring. Terwijl juist stakeholders geïnteresseerd zijn in het risicoprofiel en de wijze waarop de onderneming de voornaamste risico’s beheerst. De Monitoring Commissie Corporate Governance speelt hierop in met haar handreiking 2007 (aanpassingen) voor de risicoparagraaf.

De commissarissen spelen een centrale rol in het Nederlandse corporate governance-model, waar het gaat om toezicht op de opzet en de werking van de brede risicomanagement- en controlesystemen. Deze rol ligt besloten in best practice III.1.8 en versterkt het belang van toereikende, duidelijke interne verslaglegging over risico’s en risicobeheersing van het bestuur aan de commissarissen. De Monitoring Commissie heeft de toezichthoudende rol van de commissaris op dit terrein nog eens benadrukt.

De externe verantwoording en verslaggeving over risico’s en risicomanagement (accounting for risks) staat via de risicoparagraaf in het jaarverslag in de schijnwerpers van groepen aandeelhouders, zoals Eumedion. Op grond van hun speerpuntenbrief 2008 kan verwacht worden dat in de algemene vergaderingen van aandeelhouders meer vragen worden gesteld over de risico’s, de risicohouding en risicobeheersing.

Op basis daarvan verwacht PricewaterhouseCoopers dat in de toekomst accountants veel vaker dan nu gevraagd gaan worden om specifieke assurancerapporten af te geven over (deelgebieden van) risicomanagement.

De volledige versie van dit artikel verscheen eerder in Management Executive maart/april 2008

zie het pdf-document ‘Accounting for risks’: De risicoparagraaf in het jaarverslag

Auteur(s)
PricewaterhouseCoopers
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2008-04

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief