21 aanbevelingen voor de 21ste eeuw: Bouwen aan professioneel vertrouwen

Niet alleen de private sector worstelt met de discussies over goed bestuur. Ook de semi-publieke sector krijgt er meer en meer mee te maken. PWC ontwikkelde speciaal voor deze sector een document met 21 aanbevelingen voor de 21ste eeuw.

De zorgsector kent de Zorgbrede Governancecode; de onderwijssector de Branchecode Governance voor HBO-instellingen; de zelfstandige bestuursorganen kennen de Code Goed Bestuur van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden; woningcorporaties de aanbevelingen van de Commissie Glasz 'Naar professioneel toezicht'; en maatschappelijke organisaties kennen onder meer 'Goed bestuur voor goede doelen'. Op zich allemaal zinvolle codes, maar vaak blijken ze toch onvoldoende om te voldoen aan de toezichteisen van vandaag de dag. PwC durft zelfs de stelling wel aan dat een instelling die zich niet aan de 21 aanbevelingen houdt, het gevaar loopt misstanden te laat te signaleren. Met als gevolg crisis, boetes, aftreden en in het ernstigste geval strafrechtelijke vervolging. PwC heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de huidige goed bestuur-codes in de semi-publieke sector. Hieruit is gebleken dat:

  • meer duidelijkheid en explicitatie is geboden. De huidige codes moeten de taken en verantwoordelijkheden meer expliciet benoemen. De instelling moet bijvoorbeeld duidelijk aangeven dat de raad van toezicht drie taken heeft en hoe die moeten worden ingevuld.
  • meer aandacht moet worden besteed aan de scheiding van publieke en private activiteiten.
  • men een duidelijk beeld dient te krijgen over de werking van de verantwoordingsrelatie met alle belanghebbenden en de toepassing hiervan.
  • de codes een wettelijke basis moeten krijgen. Een van de gebreken van de huidige codes en aanbevelingen is de vrijblijvendheid, waardoor naleving geen vanzelfsprekendheid is. Zolang wantrouwen in zelfregulering heerst, is de wet het dwangmiddel.

PwC is van mening dat de code Tabaksblat een zeer goed uitgangspunt biedt voor het instellen van een goede bestuurs- en verantwoordingsstructuur in de semi-publieke sector. Deze code vermeldt bijvoorbeeld expliciet waaraan raden van commissarissen en bestuur zich moeten houden. In veel van de huidige 'publieke' codes wordt deze taakverdeling nog niet duidelijk verwoord. Om die leemte collectief in te vullen, komt PwC dus met de 21 aanbevelingen van de 21ste eeuw van PwC, gebaseerd op vijf basisprincipes. Deze vijf principes stellen instellingen in staat om binnen de eigen organisatie snel zicht te krijgen op de kerngebieden van goed toezicht. 'Na de high trust (old boys network) uit het verleden en de low trust (wantrouwen van publiek en maatschappij) van het heden, moeten we uiteindelijk toe naar een situatie van professional trust, waarin wederzijds vertrouwen bestaat in de werking van goed bestuur en goed toezicht', aldus PwC.

www.pwc.com

Auteur(s)
PricewaterhouseCoopers
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2006-02

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief